Subhasta de finca 11165 de Sant Joan de Palamós

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11165 de Sant Joan de Palamós. Expedient embargament 1250000783, Ajuntament de Palamós / Junta de Compensació PMU 08 - Expedient 4474/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 1250000783 - 4474/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= PARCEL·LA LLETRA A.4.- Parcel·la de terreny edificable de forma trapezoïdal irregular i que té una superfície de mil sis-cents seixanta-quatre metres i quaranta decímetres quadrats. Es troba situada al sector CAMÍ DE LA FONT del terme municipal de Palamós. Aquesta parcel·la queda afecta en quant a un 30,30% a la construcció d'habitatges de protecció oficial de preu concertat, el que representa un total de setze habitatges i mil tres-cents metres quadrats de sostre, així com a un 7,10% a la construcció d'habitatges de protecció oficial de règim general, el que representa un total de quatre habitatges i tres-cents cinc metres quadrats de sostre. Limita: Pel seu front, Oest, en línia de quaranta-tres metres i seixanta-set centímetres amb el carrer Enric Vincke; al Sud, en línia de quaranta metres i vint-i-vuit centímetres, amb la parcel·la E que s'adjudica a Josep Gispert Font i Ricard Mercader Morenza; a l'Est, amb el carrer Núria, en línia de cinquanta-tres metres i vint-i-set centímetres; i al Nord, en línia de vint-isis metres i noranta dos centímetres, amb carrer sense nom i designat com a carrer C en el pla de millora urbana, més el xamfrà amb el carrer Núria que té una longitud de tres metres i set centímetres. Qualificació urbanística: Zona de Bloc d'habitatges -clau 4. a. 3-.

INSCRITA al Tom 3574, Llibre 314 de Sant Joan de Palamós, foli 45, finca 11165

Referència cadastral: 0637304EG1303N0001EU

Usuari: No

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca: (PLE DOMINI)      1.069.243,11 €
Càrregues anteriors/preferents 0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA                           1.069.243,11 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta)

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC