Subhasta de finca 11431 de Begur

Subhasta de finca - Subhasta de finca 11431 de Begur. Expedient embargament 1400000615, Ajuntament de Begur - Expedient 1154/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1400000615 - 1154/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

PEÇA DE TERRA, RÚSTICA, anomenada "La Roda", situada a la partida "Les Arenes" del terme municipal de Begur, de cabuda VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT METRES QUADRATS. Llinda: a l'Est, amb finca de la qual s'ha segregat; al Sud, part amb parcel·la número 16, propietat del senyor Francisco Marí Marí, parcel·la 17, propietat de Societat Fidesta i parcel·la 18, propietat del Sr. Enric de Pouplana Espona, totes del polígon 3; Oest, amb parcel·la número 6, propietat del senyor Ramon Vila Omella i part de la parcel·la número 16, propietat del senyor Francisco Marí Marí, totes del polígon 3; i al Nord, en part, amb camí públic que dirigeix a el territori anomenat "Les Basses" i en part amb parcel·la número 7, del polígon 3, propietat de la Sra. Sol Font Mont. 

INSCRITA al Tom 3170, Llibre 260 de Begur, foli 206, finca 11431, inscripció 1ª.

Referència cadastral:  17014A003000080000KW

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    21.670,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                  0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           21.670,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC