Subhasta de finca 11577 de Calonge i Sant Antoni

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 11577 de Calonge i Sant Antoni. Expedient embargament 3800000766, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Expedient 7151/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 3800000766 - 7151/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI  de

URBANA.= Parcel.la de terreny o solar edificable que integra la parcel.la 07 bis de l'illa 05 del projecte de reparcel.lació del P.A.U. 1 Mas Pere de Calonge, de superfície quatre-cents metres quadrats. Limita al nord amb parcel.la 7, al sud amb parcel.la 6, a l'est amb vialitat i a l'oest amb parcel.la 24. Totes les parcel.les són de l'Illa 05 de projecte de reparcel.lació del P.A.U. 1 Mas Pere. La seva quota de participació en la comunitat reparcel.latòria, i per tant, també per la liquidació definitiva, és de 0,071240 per cent.

INSCRITA al Tom 2428, Llibre  208 de Calonge, foli 144, finca 11577, inscripció 2ª.

Referència cadastral: 6367164EG0366N0001TQ

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):                                                                      32.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                                                                                    0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                                                                             32.000,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC