Subhasta de finca 12044 d'Esclanyà (Begur)

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 12044 d'Esclanyà (Begur). Expedient embargament 1400000547, Ajuntament de Begur - Expedient 13301/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1400000547 - 13301/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA. = Entitat número quatre. Plaça d’aparcament identificada amb el número quatre, situada al pis semisoterrani de l'edifici designat amb el  número dotze del carrer Migjorn, del veinat d'Esclanyà, terme municipal de Begur. Té una superfície de deu metres i vuitanta decímetres quadrats (10,80 m2). Confronta: al front, entrant, amb zona d'accés i maniobra; a la dreta entrant amb l'espai d'aparcament número cinc; a l'esquerra amb aparcament número tres; al fons amb construcció de paret; per sota amb el terra; i pel damunt amb part de la planta baixa. La seva quota de participació en l'edifici del què forma part, elements comuns i càrregues és de tres enters, trenta-dos centèssimes per cent (3,32%).

INSCRITA al Tom 3290, Llibre  287 de Begur, foli 122, finca 12044, inscripció 1ª.

Referència cadastral:  4215606EG1441N0004JB

Usuari: Sí, segons informacions rebudes el seu ús es fa sense contracte de lloguer per part d'un veí de l’edifici.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    8.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           8.000,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC