Subhasta de finca 12845 de Begur

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 12845 de Begur. Expedient embargament 1400000623, Ajuntament de Begur - Expedient 12376/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1400000623 - 12376/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Parcel·la de terreny situada al sector Urbanístic Polígon-67 Mas Mató- 2 del Municipi de Begur, identificada com a parcel·la R-57, amb front al carrer Isidre Nonell n. 95, amb una superfície de QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC METRES CINQUANTA-DOS DECÍMETRES QUADRATS (445,52 metres quadrats). Afronta: Nord, amb la parcel·la resultant R-56 propietat de Jorge Moratonas Ponsa; Est, amb el carrer Isidre Nonell; a l’Oest, part amb la parcel·la resultant R- 63 propietat de Guillermo Fox Rica i part amb la parcel·la resultant R-64 propietat de Karl Walter Schulze; al Sud, amb la parcel·la resultant R-58 propietat de Jean Pol Matthys. 

INSCRITA al Tom 3508, Llibre 342 de Begur, foli 17, finca 12845, inscripció 1ª.

Referència cadastral: 7163803EG1476S0001MU.

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    70.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents:           6.311,27 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           63.688,73 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC