Subhasta de finca 12859 de Begur

CANCEL·LADA PER LIQUIDACIÓ DEL DEUTE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 12859 de Begur. Expedient embargament 1400000563, Ajuntament de Begur - Expedient 2230/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (CANCEL·LADA PER LIQUIDACIÓ DEL DEUTE)

EXPEDIENT  1400000563 - 2230/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI EN RÈGIM DE COMUNITAT CONJUGAL de 

URBANA. Parcel·la de terreny situada al sector Urbanístic Polígon-67 Mas Mató-2 del municipi de Begur, identificada com a parcel·la R-71, amb front a la carretera de la Platja del Racó número 23, amb una superfície de cinc-cents vuit metres i quaranta-sis decímertres quadrats. Confronta: al Nord amb la parcel·la resultant R-70, propietat de Torben Nielsen; a l'Est amb la carretera de la Platja del Racó; a l’Oest, part amb la parcel·la resultant R-70, propietat de Torben Nielsen, i ,part amb la parcel·la resultant R-74, propietat de Gilbert Weber; i al Sud amb la parcel·la resultant R-72 propietat de Fred Koster. 

INSCRITA al Tom  3508, Llibre 342 de Begur, foli 73, finca 12859, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  7162605EG1476S0001TU

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI EN RÈGIM DE COMUNITAT CONJUGAL):    158.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents (*):                                                                              0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                                                                                           158.000,00 €

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC