• Foto 1
  • Foto 2 (plaça 29)
  • Foto 3 (plaça 29)
  • Foto 4 (plaça 30)
  • Foto 5 (plaça 30)
  • Foto 6

Subhasta de finca 15480 de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 15480 de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Expedient embargament 99000355498, Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró - Expedient 3085/2023

0

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 990000355498 - 3085/2023

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

2,54 parts indivises de la plena propietat de:

URBANA.= NÚMERO U.- PLANTA SOTERRANI: de l'immoble aixecat al solar situat a la confluència dels carrers Avinguda Mediterrani i Lleida, terme de Fanals d'Aro, municipi de Castell-Platja d'Aro, amb una superficie total de mil cinquanta, quaranta-un metres quadrats, situada al subsòl del mateix, al qual té entrada per rampa que parteix del jardí o superfície no edificada d'aquesta finca, entrant, per front, mitjançant rampa i subsòl, amb part del solar recaient a Pedro Riera Monegal o successors; pel fons, mitjançant subsòl amb part solar recaient a Avinguda Mediterrani; amb l'esquerra, mitjançant subsòl del solar amb Platja del Mar; i dreta, mitjançant subsòl del solar amb carrer Lleida; destinada a garatge i trasters, i local per a la depuradora de la piscina, amb entrada per mitjà de rampa que parteix del propi solar on es trobi l'immoble, escala, el garatge apte per un total de quaranta places, quatre trasters i un altres dos trasters de les quals les places número u al quatre, nou a vint i vint-i-cinc a vint-i-vuit son tancades o garatges y la resta son places obertes o sigui marcades, totes elles degudament numeradas, les dues que interessen en aquesta certificació son les següents: plaça vint-i-nou: set, zero quatre metres quadrats i quota de zero, zero set-cents setanta-un per cent. Plaça trenta: set, zero quatre metres quadrats i quota de zero, zero set-cents setanta-u per cent.

INSCRITA al Tom 2827, Llibre 341 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 186, finca 15480, inscripció 34ª.
Referències cadastrals:

5588107EG0258H0029ZJ (plaça 29) i 5588107EG0258H0030LG (plaça 30).

Usuari: Si.

Arrendament: S'ignora, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):             11.500,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                           0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                    11.500,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC