Subhasta de finca 1889 d'Ullà

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 1889 d'Ullà. Expedient embargament 2170000022, Ajuntament d'Ullà - Expedient 1627/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  2170000022 - 1627/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- Parcel·la de terreny, assenyalada amb el número 11.01A, situada al terme municipal d'Ullà, dins l'àmbit del "Pla Parcial dels Sectors de Desenvolupament Residencial 12", de forma sensiblement triangular, Urbanització Les Eres d'Ullà, de superfície tres-cents set metres i vuitanta-sis decímetres quadrats. Limita: al Nord amb resta de finca; al Sud amb encreuament de vial interior de la urbanització -traçat d'Est a Oest-; a l'Est amb parcel·la de terreny 11.01B; i a l'Oest amb vial interior de la urbanització -traçat d'Est a Oest. 

INSCRITA al Tom 3199, Llibre 50 d'Ullà, foli 81, finca 1889, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  9552802EG0595S0001FF.

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    95.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                  0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           95.000,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC