• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6

Subhasta de finca 20264 de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 20264 de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Expedient embargament 9530000621, Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró - Expedient 11728/2023

0

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 9530000621 - 11728/2023

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- Parcel·la de terreny assenyalada amb el número cinc-cents vuitanta-dos de la Urbanització "Mas Nou", de Platja d'Aro, terme municipal de Castell d'Aro, de superfície dos mil dos-cents deu metres quadrats. Limita: al Nord, amb el carrer Calandra; al Sud, amb límit de la finca matriu; a l'Est, amb la parcel·la número cinc-cents vuitanta-un; i a l'Oest, amb la parcel·la número cinc-cents vuitanta-tres.

INSCRITA al Tom 3429, Llibre 599 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 4, finca 20264, inscripció 4ª.

Referència cadastral: 4316102EG0341E0001QA.

Usuari: No.

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):             306.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                             0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                    306.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

(*) SITUACIÓ ESPECIAL: La societat Ter Voort SA es troba en estat de fallida, segons interlocutòria dictada pel Jutjat de 1a instància número 3 de Sant Feliu de Guíxols.
En data 19 de maig de 2017 aquest Consell Comarcal va trametre petició al Jutjat de 1ª instància número 3 de Sant Feliu de Guíxols sol·licitant “que indiqui a aquesta administració si en el procediment de referència es troba vigent o s’ha arxivat, a fi de tramitar amb seguretat jurídica les actuacions del procediment administratiu de constrenyiment que, en altre cas, es troben paralitzades ”.En data 21 de setembre de 2017 es va trametre fax al Jutjat de 1a instància número 3 de Sant Feliu de Guíxols sol·licitant novament la resposta a l’anterior escrit, reiterant-ho el dia 2 de febrer de 2018.
En data 2 de febrer de 2018 es va enviar un nou fax al jutjat sol·licitant la informació demanada.
En data 21 de febrer de 2018, atès que no s’ha rebut cap resposta, es comunica al Jutjat que el Consell Comarcal entén que el Jutjat no disposa d’informació de l’expedient sol·licitat i per tant aquest es troba arxivat definitivament. En conseqüència, atesa la importància del deute a nom de Ter Voort SA amb l’ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró per deutes per Impost sobre béns immobles, que afecten les finques d’acord amb allò que disposa l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària i 64 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es comunica al Jutjat que per part del Consell Comarcal del Baix Empordà es procedirà a l’execució de les finques embargades fins a cobrir el total del deute pendent.
No s’ha rebut cap indicació del Jutjat en sentit contrari.
S’ha notificat els síndics de la fallida la present execució sense que cap d’ells hi hagi presentat oposició.

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC