• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5

Subhasta de finca 2321 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 2321 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355637, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 6724/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355637 - 6724/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- Parcel·la de terreny o solar hàbil per edificar, procedent de la finca denominada "Gramoia del Puig", del terme de Castell d'Aro, que és la parcel·la número seixanta del pla d'Urbanització; de superfície tres-cents noranta-vuit metres quadrats; limita al sud, amb el carrer de l'Urbanització pel qual tindrà les seves entrades i sortides de la finca que es descriu; i a l'est, a l'oest i al nord, amb la resta de la finca. 

INSCRITA al Tom 1553, Llibre 56 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 19, finca 2321, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  3782111EG0238B0001TW.

Usuari: No.

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            170.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   170.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC