Subhasta de finca 24009/11 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 24009/11 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355670, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 11670/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355670 - 11670/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Participació indivisa de cinc enters per cent de l'element número UN, que és el local destinat a aparcament de vehicles, a la planta soterrani de l'edifici situat sobre la parcel·la assenyalat amb el número divuit al plànol de les parcel·les resultants del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació S19 Pinell-Ridaura, del terme municipal de Castell-Platja d'Aro, amb accés per l'Avinguda Verona. L’accés dels vehicles al local té lloc per mitjà de la zona de pas i la rampa d’accés que dóna a l’Avinguda Verona. El local té una superfície total construïda de quatre-cents trenta-nou metres tretze decímetres quadrats (inclosos els elements comuns) i podrà ser alienat per quotes indivises, cadascuna de les quals portarà un total de dotze (assenyalades de números 1 a 12, inclusivament). La comunitat de copropietaris formada així exclou, per la seva naturalesa, l'acció de divisió de la cosa comuna i el retracte de copropietaris. Els elements comuns estan formats per la caixa d'escala d'accés, la rampa d'accés i la zona de pas i maniobra de vehicles. Limita tot el local, pels seus quatre punts cardinals, amb subsòl de la parcel·la; confrontant també pel Sud amb la rampa d'accés. Coeficient: deu sencers cinquanta centèsimes per cent. El local és la finca 24009, obrant al foli 11 del Tom 3163 de l'arxiu, llibre 489 de Castell-Platja d'Aro, inscripció la qual aquesta afecta les limitacions de l'article 2017 de la LH, a les afeccions fiscals, al pagament de l'import del compte de liquidació provisional per raó de la reparcel·lació, a les servituds, i als drets, les obligacions i les reserves de què es tracta l'apartat de càrregues d'aquesta inscripció 1a. Aquesta participació indivisa es concreta en l'ús i el gaudi exclusiu de l'espai destinat a aparcament de vehicles: plaça d'aparcament número DEU. 

INSCRITA al Tom  3217, Llibre 514 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 202, finca 24009/11, inscripció 3ª.

Referència cadastral: 4984204EG0248D0022KH

Usuari:  S'ignora. 

Arrendament:  S'ignora. 

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions segons informe pericialNo ha estat possible accedir a l'interior del garatge i es desconeix la seva ubicació exacta així com la seva accessibilitat. 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):  18.500,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                0,00 € 

TIPUS DE SUBHASTA:                          18.500,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC