Subhasta de finca 24382 de Castell-Platja d'Aro CANCEL·LADA

Subhasta de finca - Subhasta de finca 24382 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 9530000382, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 2625/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE - CANCEL·LADA PER A LA PRÀCTICA DE NOVES NOTIFICACIONS AMB LA REFERÈNCIA CADASTRAL RECTIFICADA

EXPEDIENT 9530000382 - 2625/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= DIVUIT. Local comercial número divuit, situat a la planta baixa del cos d'edificació destinat a nucli comercial, del total edifici ubicat al territori anomenat "Palanca", paratge Fanals, del terme de Castell d'Aro, anomenat el conjunt de l'edifici "Bounty - Núcleo Comercial", que forma part del complex turístic residencial anomenat "Oriol Center". Ocupa una superfície de dotze metres i trenta-set decímetres quadrats, tenint, a més, un altell amb comunicació interior de vint-i-quatre metres i vuitanta decímetres quadrats. Limita: a la planta baixa, al front amb passatge interior, al fons amb local número vint-i-un, a la dreta amb local número setze, i a l'esquerra amb local número vint. Limita a la planta altell: al fons amb volada sobre resta del Complex Turístic, al front amb volada sobre la planta baixa del propi local, a la dreta amb volada sobre el local setze, i a l'esquerra amb volada sobre els locals vint-i-un i vint-i-dos.

INSCRITA al Tom 3182, Llibre 498 de Castell-Platja d'Aro, foli 144, finca 24382.

Referència cadastral: 5188403EG0258G0043FH

Usuari: Sí, en l’actualitat està ocupat per la comunitat com a traster.

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    11.500,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                  0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           11.500,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC