• Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12
 • Foto 13
 • Foto 14
 • Foto 15

Subhasta de finca 26892 de Calonge

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 26892 de Calonge. Expedient embargament 3800000786, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Expedient 12799/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  3800000786 - 12799/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= XALET enclavat sobre la parcel·la de terreny assenyalada amb el número dotze-B a l'illa "A-F", de la Urbanització "Mas Ambrós", del terme municipal de Calonge; compost de planta baixa només, ocupada per cuina, bany, menjador estar, dos dormitoris i terrassa, amb una superfície de setanta-cinc metres quadrats, dels quals corresponen deu metres quadrats a la terrassa. Es troba enclavat sobre un solar de superfície tres-cents un metres i quarantados decímetros quadrats, equivalents a set mil nou-cents setanta-set coma noranta-vuit pams quadrats, dels quals l'edificat ocupa setanta-cinc metres quadrats, estant la resta destinat a jardí i accés. I tot en el seu conjunt limita: al Nord, amb pas de vianants; al Sud, amb la parcel·la número dotze-A; a l'Est, amb la parcel·la onze; i a l'Oest, amb carrer. 

INSCRITA al Tom 3422, Llibre 631 de Calonge, foli 84, finca 26892, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  5750114EG0355S0001SA

Usuari: No. 

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració. 

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            78.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   78.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC