Subhasta de finca 3101 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 3101 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355335, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 6180/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355335 - 6180/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA. = Terreny hàbil per edificar al paratge "Pla de la Mona", del terme de Fanals d'Aro, municipi de Castell d'Aro, amb una superfície de dos mil cinquanta metres quadrats, equivalents a cinquanta-tres mil tres-cents pams quadrats, situat al centre o interior de la finca de què procedeix; confronta aquesta parcel·la: al Nord, en una línia de cinquanta-vuit metres, amb camí particular de dos metres i mig d'amplada; a l'altre costat del qual hi ha la resta de la mateixa finca de la que aquesta procedeix; al Sud, en una línia de quaranta-dos metres amb camí veïnal de cinc metres d’amplada; a l'altre costat del qual hi ha la resta de la mateixa finca de la que aquesta procedeix; a l’Est, en una línia de quarantaun metres, amb el mateix camí veïnal de cinc metres d'amplada; i a l’Oest, en una línia de quaranta-un metres amb la resta de la finca de procedència que conserva el senyor Feliciano Maso Pons. Aquesta finca tindrà les seves entrades i sortides pels expressats camins dels seus límits. A més aquesta finca tindrà dret a presa d'aigua per a les seves necessitats d'un pou que hi ha a la resta de la finca que va ser segregada i que és propietat del senyor Feliciano Maso Pons. 

INSCRITA al Tom  1614, Llibre 66 de Castell-Platja d'Aro, foli 43, finca 3101, inscripció 1ª. 

Referència cadastral: 17053A003001050000AW

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Segons informe pericial: Segons la informació obtinguda de l’Ajuntament, l’habitatge està construït a la zona 19 (sòl no urbanitzable Agroforestal). S’ha de tenir en consideració que la seva volumetria és disconforme en l’actual POUM i en aplicació de l’article 45 en base al Reglament de la  Llei d’Urbanisme (articles 119.2 i 119.3), no es poden atorgar llicència per obres de gran rehabilitació (la obra no pot superar el 50% del valor a nou de l’habitatge). Per tant al meu entendre no es possible la seva rehabilitació. 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):           2.600,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                       0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   2.600,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC