• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

Subhasta de finca 3902 de Palamós

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 3902 de Palamós. Expedient embargament 1250000366, Ajuntament de Palamós - Expedient 254/2023

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1250000366 - 254/2023

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI PER MEITATS INDIVISES de

URBANA.- Tres- Local destinat a garatge assenyalat amb la lletra C, que està situat a la planta baixa de l'edifici construït a la confluència dels carrers 1 i 2 de la Urbanització Ciutat Jardí Palmar, de Palamós, de superfície dotze metres i cinquanta decímetres quadrats. Té la seva entrada pel carrer número 2 de l'esmentada urbanització, i confronta: entrant, dreta, amb local assenyalat amb la lletra B; a l'esquerra amb parcel·la trenta-sis de la urbanització esmentada; i pel fons, escala d'accés de l'edifici. Representa un valor respecte al total de l’immoble de zero enters quatre dècimes per cent.
 

INSCRITA al Tom 3359, Llibre 305 de Palamós, foli 1, finca 3902, inscripció 5ª. 

Referència cadastral:  9934401EG0393S0003FK

Usuari: S’ignora.

Arrendament:  S’ignora.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):           19.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                12.327,38 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                     6.672,62 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC