Subhasta de finca 4711 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 4711 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355311, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 4210/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355311 - 4210/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Vint-i-u.- Apartament número setze, de l'edifici "Pirineu", situat al terme de Fanals, del municipi de Castell d'Aro, situat a la tercera planta, de superfície quaranta-un metres, noranta-dos decímetres quadrats, més quatre metres, noranta-quatre decímetres quadrats de terrassa; es distribueix en menjador-living, cuina, dos dormitoris, i un lavabo; limita a l'Est, davant, amb el vol del carrer de José Bas; al sud, esquerra entrant, amb l'apartament número quinze, en part mitjançant passadís on té entrada i caixa general d'escala; a l'Oest, esquena, parteix amb aquesta caixa general d'escala i parteix amb l'apartament número disset; i al Nord, dreta, que també pot ser un altre front, amb el vol de la coberta o marquesina que cobreix el local de negoci número tres. 

INSCRITA al Tom 3496, Llibre 633 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 32, finca 4711, inscripció 2ª.

Referència cadastral:  5597402EG0259H0021PE.

Usuari: Sí.

Arrendament: S'ignora.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            62.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   62.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC