• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

Subhasta de finca 4836/P56 de Begur

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 4836/P56 de Begur. Expedient embargament 1400000567, Ajuntament de Begur - Expedient 11958/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT  1400000567 - 11958/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Una seixanta-sisena part indivisa de l'entitat número dos-cents seixanta-nou, que es concreta en la plaça d'aparcament següent: aparcament numero 56, situat a la planta soterrani -2 de l'edifici Cap Sa Sal, té una superfície construïda de vuit metres quadrats (8,00m2) i limita: per davant amb passadís de circulació; pel fons amb mur de contenció de terres; per la dreta entrant amb plaça 57 i per l'esquerra entrant amb plaça 11. Es destinarà a usos comunitaris. És part de la finca 4836, que es descriu així: URBANA. Departament numero doscents seixanta-nou.- Departament 269. Local situat a la planta -dues (X) de l'edifici denominat "Cap Sa Sal", l'edificació juntament amb el seu terreny i accessoris, es troba emplaçada al seu torn en els contraforts del Puig d'Aiguafreda, del terme municipal de Begur. El local mesura una superfície de mil dos-cents noranta-dos metres, noranta decimetros quadrats (1.292,90 m2), dels quals 1.119 m2 es denominaran aparcament sector 01, 155,50 m2 es denominaran aparcament sector 02, i 18,40 m2 seran espais comunitaris ubicats dins el sector 02. Té el seu accés a través dels jardins de la finca i de la corresponent rampa. CONFRONTA: pel Nord, amb zones comunes; per l'Est, amb departaments dos-cents seixanta-tres, dos-cents seixanta-quatre, dos-cents seixanta-set, dos-cents seixanta-cinc i dos-cents seixanta-vuit i zones comunes; pel Sud, amb el departament dos-cents seixanta-vuit i terreny comú: i per l'Oest, amb terreny comú. El local només es pot destinar i ser utilitzat com a aparcament de vehicles segons regulació especial del Reglament de la Comunitat. Haurà de suportar el pas per a la recollida d'escombraries i per a l'entrada i sortida de mercaderies dels locals comercials de la mateixa planta i inferiors a través del passadís de cent noranta-un metres quadrats, el qual té entrada per la rampa d'accés. La seva quota és d'un sencer, 537.258 milionèsimes per cent (1'537258%).
 

INSCRITA al Tom  3440, Llibre 323 de Begur, foli 217, finca 4836/P56, inscripció 1ª.

Referència cadastral:  9063644EG1496S0327JZ

Usuari: Sí (ocasionalment). 

Arrendament: No està arrendat, segons consta a l’informe pericial de valoració. 

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions segons informe pericial: Plaça d’aparcament assenyalada amb el número “56”, situada a la planta soterrani amb una superfície 8,00 m2, segons consta en el Registre de la Propietat i en les dades cadastrals. Segons amidaments fets té una superfície de 8,58 m2 (6,00 m. x 1,43 m.). El citat espai segons la normativa de la comunitat, només es pot destinar a l’aparcament de vehicles (no es permet el seu ús com a traster, magatzem o altres). 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            4.500,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                        0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   4.500,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC