Subhasta de finca 508 d'Albons CANCEL·LADA PER PAGAMENT

Subhasta de finca - Subhasta de finca 508 d'Albons. Expedient embargament 00336323, Ajuntament d'Albons - Expedient 2030/2019

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 00336323 - 2030/2019

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- Casa de planta baixa i dos pisos situada al poble d'Albons, carrer anomenat actualment Balmes, número nou, de superficie quaranta metres quadrats; confronta al davant, Nord amb l'anomenat carrer; a la dreta entrant, Oest, amb pati de Salvi Puig Rovira; a l'esquerra, Est, amb Josep Suñé Pou; i al fons, Sud, amb Domènech Bonet INSCRITA al Tom 3155, Llibre 27 de Vall-llobrega, foli 40, finca 522, inscripció 5ª.

Referència cadastral:  7216805EG0671N0001AR

Usuari: Finca ocupada.

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: L’adreça de la finca és carrer Balmes número 10, tot i que a la descripció del Registre de la Propietat hi consta número 9.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    42.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                  0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           42.000,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC