Subhasta de finca 5181 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 5181 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000354643, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 6186/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000354643 - 6186/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA. = PIS NÚMERO QUATRE.- Està situat al pis primer de l'edifici o casa situat a Platja d'Aro, terme de Castell d'Aro, Urbanització Ridaura. Té una superfície útil de cinquanta-set metres quadrats, més dinou metres, vuitanta decímetres quadrats de terrassa. Està compost de cuina, menjador-sala d'estar, lavabo, dos dormitoris, rebedor i terrassa pel costat Sud. Limita al Nord, amb Avinguda Mediterrania, mitjançant terreny comú en la seva projecció vertical en part i en petita part amb caixa d'escala; al Sud, amb el senyor Biosca mitjançant terreny comú en la seva projecció vertical; a l'Est, amb el pis número tres en part i en petita part amb caixa d'escala; i a l'Oest, amb la senyora Isabel Pont Bañeras, mitjançant terreny comú en la seva projecció vertical. Li correspon una participació amb relació al total valor de l'immoble que forma part de vint-i-cinc centèsimes. 

INSCRITA al Tom 1710, Llibre 91 de Castell-Platja d'Aro, foli 225, finca 5181, inscripció 2ª. 

Referència cadastral:   5187406EG0258G0004OS

Usuari: No consta.

Arrendament: No consta.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: “DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que malgrat desconèixer el DNI del deutor, existeix coincidència entre l’objecte tributari dels deutes pendents i la descripció de la finca objecte de l’embargament, així com entre els seus titulars, per la qual cosa es pot presumir de forma fefaent que no existeix error en la determinació de la persona embargada.” 

 

Valoració de la finca (PLENA PROPIETAT):  80.500,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   80.500,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC