Subhasta de finca 522 de Vall-llobrega

Subhasta de finca - Subhasta de finca 522 de Vall-llobrega. Expedient embargament 2230000046, Ajuntament de Vall-llobrega / Entitat Urbanística de Conservació Mas Falquet - Expedient 11236/2020

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 2230000046 - 11236/2020

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 24 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica en l’àmbit de la Urbanització “Mas Falquet” del terme municipal de Vall-Llòbrega i de 298,76 metres quadrats de sòl. Limita al Nord amb la titularitat originària resultant número 25 del sector adjudicada a ROLF BUNGER, al Sud amb la titularitat originària resultant número 23 del sector adjudicada a BETTY FRIEDRICH i WALTRAUD DORIS ANTON, a l’Est amb l’anomenat Carrer de la Tramuntana i a l’Oest amb la titularitat originària resultant número 31 del sector adjudicada a BETTY FRIEDRICH i WALTRAUD DORIS ANTON.

INSCRITA al Tom 3155, Llibre 27 de Vall-llobrega, foli 40, finca 522, inscripció 5ª.

Referència cadastral (*): 0073004EG1307S0001ZF

(*) La referència cadastral esmentada engloba la finca registral 522, objecte de la present subhasta i la finca 517, objecte d'una subhasta anterior conclosa.

Usuari: Ocupat pels propietaris

Arrendament: No consta arrendat

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: La referència cadastral 0073004EG1307S0001ZF inclou dues finques registrals, la 517 i la 522. La finca embargada és la finca registral 522 (parcel·la 24) que inclou el garatge. L'embargament no inclou la vivenda que és la finca registral 517 (parcel·la 23) del Mas Falquet.

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    46.790,96 €
Càrregues anteriors/preferents:                  0,00 € 
TIPUS DE SUBHASTA:                           46.790,96 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC