Subhasta de finca 5675 de Calonge i Sant Antoni

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 5675 de Calonge i Sant Antoni. Expedient embargament 3800000367, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Expedient 2661/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 3800000367 - 2661/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI EN RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS de 

URBANA.= Número onze. Apartament porta primera, del pis cinquè, del bloc U, de l'edifici Lys, situat a la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols, paratge "Es Monestri", a Calonge. Es compon de menjador – sala d’estar, un dormitori, dues terrasses, bany, cuina i distribuïdor, amb una superfície construïda de cinquanta-cinc metres i noranta-cinc decímetres quadrats, dels quals vuit metres i vuitanta-vuit decímetres quadrats corresponen a les terrasses. Limita: al davant, prenent com a tal la porta d'entrada que té en el replà d'escala, part amb la porta segona de la mateixa planta d'aquest bloc, part amb l'escala i el seu replà, i part amb l'ascensor; per la esquena amb la porta primera del mateix pis del bloc dos, mediant petit pati; a la dreta entrant amb la projecció vertical de la façana posterior de l'edifici; i a l'esquerra entrant, amb la projecció vertical de la façana principal; per sota amb l’apartament porta primera del pis quart; i per sobre amb l’apartament porta primera del pis sisè, ambdos del mateix bloc. Li correspon un coeficient en relació al valor total de l'immoble del que forma part de dos coma quinze per cent. 

INSCRITA al Tom 1716, Llibre 129 de Calonge, foli 204, finca 5675, inscripció 2ª.

Referència cadastral: 9733409EG0393S0028QF

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions informe valoració pericial: es fa constar que en les dades Cadastrals l’habitatge té com a referència ”5º-2ª”, degut a un error que afecta a la totalitat del edifici, que es va generar en el moment de l’alta en el Cadastre i que la Comunitat esta intentant de solucionar des de fa varis anys.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI EN RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS):  105.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                                                                              0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                                                                      105.000,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC