• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

Subhasta de finca 5882 de la Bisbal d'Empordà

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 5882 de la Bisbal d'Empordà. Expedient embargament 2500000380, Ajuntament de la Bisbal d'Empordà - Expedient 13004/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 2500000380 - 13004/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.- ENTITAT VINT-I-NOU.- Garatge assenyalat de número vint-i-nou, a la planta baixa de l'edifici denominat "Baix Empordà", situat al carrer Marquès de Cruïlles, avui número vint-i-tres de la present ciutat de la Bisbal, de superfície VINT-I-DOS METRES, DEU DECÍMETRES QUADRATS, que limita: al Nord, garatge número trenta; al Sud, garatge número vint-i-vuit; a l'Est, passadís comunitari; i a l'Oest, front, zona d'accessos i maniobra. QUOTA de participació: zero, cinquanta per cent. 

INSCRITA al Tom 2730, Llibre 138 de la Bisbal d'Empordà, foli 65, finca 5882, inscripció 5ª. 

Referència cadastral:  2959213EG0425N0029LK.

Usuari:  Sí.

Arrendament: Sí.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: l'embargament de finca 2500000362 consta com a càrrega prèvia.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):           12.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                     202,78 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                  11.797,22 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC