• Foto 1
 • Foto 2
 • Foto 3
 • Foto 4
 • Foto 5
 • Foto 6
 • Foto 7
 • Foto 8
 • Foto 9
 • Foto 10
 • Foto 11
 • Foto 12

Subhasta de finca 595 de Regencós

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 595 de Regencós. Expedient embargament 1530000032, Junta de Compensació del P.A.U. 2 Sector Ponent "Can Torradillo" - Expedient 843/2023

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT  1530000032 - 843/2023

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= Parcel·la edificable de forma irregular situada al terme municipal de Regencós, inclosa a l'àmbit del sector PAU 2 "Ponent", amb una superfície de dos mil cent noranta-dos metres quadrats. Limita: al Nord, part amb vialitat pública i part amb finca qualificada com a equipament públic; al Sud i a l'Est, amb el límit del sector; i a l'Oest, amb vialitat pública. Està qualificada com a edificació aïllada 4 (4a). Dins dels seus límits hi ha les construccions següents: habitatge, distribuït en diverses dependències i serveis, en part a planta baixa amb una superfície construïda de dos-cents trenta-vuit metres quadrats, i en part a planta pis, amb una superfície de seixanta-vuit metres quadrats; una oficina, de planta baixa amb una superfície construïda de trenta metres quadrats; un altre habitatge, distribuït en diverses dependències i serveis, de planta baixa, amb una superfície de seixanta-set metres quadrats; un altre habitatge distribuït en diverses dependències i serveis, també planta baixa, amb una superfície de dos-cents trenta-dos metres quadrats, una piscina que ocupa la superfície de trenta-nou metres quadrats: un aparcament de superfície cinquanta-dos metres quadrats; i un magatzem, de seixanta-set metres quadrats; en total té una superfície construïda de set-cents noranta-tres metres quadrats. 

INSCRITA al Tom 3350, Llibre 17 de Regencós, foli 96, finca 595, inscripció 1ª. 

Referència cadastral: 3746508EG1434N0001HK

Usuari: Sí.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Segons l’informe pericial, un dels usuaris ha manifestat que porta fent ús de la finca des de fa aproximadament uns 8 anys, sense contracte de lloguer ni pagament de rendes. 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    1.283.000,00 €
Càrregues anteriors/preferents:                    0,00 € (les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística)
TIPUS DE SUBHASTA:                           1.283.000,00 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC