Subhasta de finca 6337 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 6337 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 92667441G, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 9527/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 92667441G - 9527/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA = Número Vuitanta-tres (cinc-dotze) .- Local habitació situat al cinquè pis de l'edifici denominat "Elypalace", situat a Platja d'Aro, terme de Castell d'Aro i Avinguda Costa Brava. Està compost d'una sola nau amb lavabo, amb una superfície edificada de nou metres vint decímetres quadrats. Limita al Nord, amb l’apartament número vuitanta-dos (Cinc-onze); al Sud, amb caixa d'escala i ascensors; a l'Est, en part amb passadís comú i en part amb caixa d'ascensors; i a l'Oest, amb propietat número trenta-u, en la seva projecció vertical. Li correspon una participació amb relació al valor total de l’immoble del que forma part d’un cero per mil per cent (0,1000 %). 

INSCRITA al Tom  3004, Llibre 420 de Castell-Platja d'Aro, foli 61, finca 6337, inscripció 4ª. 

Referència cadastral:  5693502EG0259D0083UA

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions:  Segons consta en les dades cadastrals, l’entitat està considerada com a “habitatge” però segons Decret 141/2012, no compleix amb la superfície útil mínima de 20 m2, entre d’altres requisits. 

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):              4.500,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                         0,00 € (A la Certificació Registral del Registre de la Propietat consta l'anotació lletra C prorrogada per la lletra G, que es troben cancel·lades econòmicament segons consta a la documentació incorporada a l'expedient).

TIPUS DE SUBHASTA:                                      4.500,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC