Subhasta de finca 6764 de Castell-Platja d'Aro

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 6764 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000355413, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 1156/2022

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 99000355413 - 1156/2022

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA.= PROPIETAT NUMERO VINT-I-TRES. Apartament tipus Fa. dos, situat a la planta primera, escala número dos de l'Edifici denominat "Bloc número U", del Complex Turístic conegut amb el nom de "Aro Gran", situat al paratge " Camp Gran", de Platja d'Aro, terme municipal de Castell d'Aro, amb superfície útil de trenta metres quadrats, i que consta de sala d'estar-menjador, un dormitori, cuina, cambra de bany, vestíbul i terrassa, que limita, Nord i Sud, vol del terreny de la pròpia finca; Est, apartament B.dos; i Oest, apartament E.u. 

INSCRITA al Tom 3437, Llibre 603 de CASTELL-PLATJA D'ARO, foli 10, finca 6764, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  4788104EG0248H0023TU.

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):            45.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   45.000,00 €

 

(*)  Els deutes no anotats com a càrregues preferents en el Registre de la Propietat que afectin la finca embargada d’acord amb els article 62 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 78 de la Llei 58/2003, general tributària hauran de ser assumits per l’adquirent en el cas de que no quedin coberts amb el resultat de la subhasta.
En el mateix sentit caldrà assumir, possibles deutes pendents en el cas de la finca formi part d’una Comunitat de Propietaris.
 

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC