Subhasta de finca 736 de Vall-llobrega

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 736 de Vall-llobrega. Expedient embargament 2230000041, Ajuntament de Vall-llobrega - Expedient 13678/2018

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 2230000041 -  13678/2018

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI PER MEITATS INDIVISES de

URBANA.- Parcel·la assenyalada amb el número 19 en el plànol d’adjudicació de parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica en l’àmbit de la Urbanització "Mas Falquet" del terme municipal de Vall-llobrega i de 715 metres quadrats de sòl, dins de la qual existeix un habitatge unifamiliar aïllat composat de planta semi-soterrani, construït aprofitant el desnivell natural del terreny, i planta baixa, estant rematada per coberta inaccessible de teula. La planta semi-soterrani té una superfície construïda de 147,33 m2 destinant-se a garatge. La planta baixa té una superfície construïda de 147,25 m2, dels quals 24,14 m2 corresponen a una terrassa, distribuint-se els restants 123,11 m2 en porxo d’accés, rebedor, sala d’estar, cuina-menjador, passadís, distribuïdor, quatre dormitoris, dos banys i lavabo. Limita al Nord amb la titularitat originària resultant número 20 del sector adjudicada a SERGE BEGUE i MICHELINE SURROCA, al Sud amb la titularitat originària resultant número 18 del sector adjudicada a JEANNE GISELE SCHÖNHOLZER i JOSÉ MONGE RODRÍGUEZ, a l’Est amb l’anomenat Carrer de la Tramuntana i a l’Oest part amb la titularitat originària resultant número 36 del sector adjudicada a JOSÉ MONGE RODRÍGUEZ i part amb la titularitat originària resultant número 35 del sector adjudicada a JOSÉ MONGE RODRÍGUEZ 

INSCRITA al Tom  3462, Llibre 35 de Vall-llobrega, foli 149, finca 736, inscripció 17ª. 

Referència cadastral:  0073008EG1307S0001AF

Usuari: Sí, consta ocupat.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Amb les preferències sobre els altres creditors o propietaris que li atorga la normativa urbanística. (Article 126 Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana). 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    429.385,20 €

Càrregues anteriors/preferents:                    0,00 €

(Les quotes urbanístiques tenen preferència sobre els altres creditors o propietaris d'acord amb la normativa urbanística).

TIPUS DE SUBHASTA:                           429.385,20 €

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC