Subhasta de finca 7862 de Castell-Platja d'Aro

CELEBRANT-SE - Subhasta de finca - Subhasta de finca 7862 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 99000354594, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 989/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE

EXPEDIENT 99000354594 - 989/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLENA PROPIETAT de

URBANA. = PROPIETAT NÚMERO VINT-I-CINC.- Apartament denominat número cinc, situat a la planta segona, escala número tres, de l'edifici Ridaura, que rau en el paratge de Pla de Fanals, de la zona de Platja d'Aro, terme de Castell d'Aro. Té una superfície útil de quaranta-quatre metres, trenta-sis decímetros quadrats, està compost de sala d'estar-menjador, cuina, lavabo, dos dormitoris i terrassa, i limita; al Nord apartament número sis de la mateixa escala; Sud, apartament número quatre de la mateixa escala; Est, en la seva projecció vertical, vol del terreny de la mateixa finca; i Oest, passadís d'entrada a la planta. Té com ANNEX inseparable una plaça d'aparcament a la planta baixa corresponent a aquesta escala. Li correspon un percentatge amb relació al valor total de l'immoble del que forma part de 3,125 %. 

INSCRITA al Tom  1873, Llibre 124 de Castell-Platja d'Aro, foli 196, finca 7862, inscripció 4ª. 

Referència cadastral:  4888505EG0248H0025QO

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: “DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que malgrat desconèixer el DNI del deutor, existeix coincidència entre l’objecte tributari dels deutes pendents i la descripció de la finca objecte de l’embargament, així com entre els seus titulars, per la qual cosa es pot presumir de forma fefaent que no existeix error en la determinació de la persona embargada.” 

 

Valoració de la finca (PLENA PROPIETAT):  64.200,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                          0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                   64.200,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC