Subhasta de finca 9727 de Castell-Platja d'Aro

Subhasta de finca - Subhasta de finca 9727 de Castell-Platja d'Aro. Expedient embargament 9530000929, Ajuntament de Castell-Platja d'Aro - Expedient 7327/2018

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 9530000929 -  7327/2018

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI de

URBANA: Participació de 2/61 parts indivises de la propietat número DOS = Local situat a la planta soterrani de l'edifici "Banc de Madrid", situat a la carretera de Girona, sense número, destinat a pàrquing de vehicles, de superfície mil quatre-cents vint-i-vuit metres, cinquanta-nou decímetres quadrats i limita: al capdavant entrant, amb rampa d'accés al local i carretera de Santa Cristina d'Aro a Platja d'Aro, i en part, subsol de la prolongació del carrer Pinar del Mar; per l'esquerra, amb soterrani del local número tres; i pel fons, amb subsol de la prolongació de carrer Pinar del Mar.
Es correspon amb la plaça d'aparcament número 56.

INSCRITA al Tom 3376, Llibre 572 de Castell-Platja d'Aro, foli 4, finca 9727/28, inscripció 88ª. 

Referència cadastral: 5497201EG0259E0056RW

Usuari: Amb ús.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions:  Tot i constar en el Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols, que la finca embargada es concreta en l'ús de les places d'aparcament 18 i 56, existeix una duplicitat de la plaça d'aparcament número 18, propietat d'un tercer titular. Es procedeix a la tramitació de l'expedient d'alienació únicament sobre la plaça d'aparcament número 56.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI):    4.200,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                            4.200,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC