Subhasta de finca 9804 de Calonge i Sant Antoni

PENDENT D'OBERTURA - Subhasta de finca - Subhasta de finca 9804 de Calonge i Sant Antoni. Expedient embargament 3800000765, Ajuntament de Calonge i Sant Antoni - Expedient 6759/2021

ACCÉS GENÈRIC A  LA PLATAFORMA DE SUBHASTES DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT

ACCÉS A LA SUBHASTA ONLINE (PENDENT D'ACTIVACIÓ)

EXPEDIENT 3800000765 - 6759/2021

DESCRIPCIÓ I TIPUS DE SUBHASTA DELS BENS EMBARGATS PER ALIENAR:

BÉNS A SUBHASTAR:

PLE DOMINI EN EL SEU REGIM MATRIMONIAL DE COMUNITAT DE BÉNS de

URBANA. = Parcel·la de terreny assenyalada amb el número catorze de l'illa AF de la urbanització Riufret, al terme municipal de Calonge; té una superfície aproximada de sis-cents cinquanta metres quadrats i limita: al nord, amb la parcel·la setze; al sud, amb zona de serveis; a l'est, amb la parcel·la número tretze; i a l'oest amb carrer de la urbanització. 

INSCRITA al Tom 2170, Llibre 180 de Calonge, foli 211, finca 9804, inscripció 1ª. 

Referència cadastral:  5752107EG0355S0001OA 

Usuari: No.

Arrendament: No consta arrendat.

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

 

Valoració de la finca (PLE DOMINI EN EL SEU RÈGIM MATRIMONIAL DE

COMUNITAT DE BÉNS):                                                                                          59.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents:                                                                                    0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA:                                                                                             59.000,00 €

 

En el cas de que la millor oferta presentada fos igual o superior al 50% del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquella postura.

Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per 100 del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l’interès públic i sense que existeixi preu mínim d’adjudicació, decidirà si l’oferta és suficient, acordant l’adjudicació del bé o declarant deserta la subhasta. (A aquests efectes d’acord amb el que estableix el punt 15 de l’article 56 de l’Ordenança general de gestió i recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà indicativament es fixa com a mínim admissible el 35 per 100 del tipus de subhasta).

INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC