Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Inici

Segells alimentaris

Us relacionem diferents distintius alimentaris amb una breu explicació per tal de poder-los identificar.

Els distintius alimentaris els podem classificar segons:

 • Origen i qualitat
  • DO de vins
  • DOP
  • IGP
  • Marca Q
  • Marca de Garantia
 • Sistema de producció i/o elaboració
  • Ecològic
  • Integrada
  • Artesania
 • Tipologia de Venda
  • Venda de proximitat

 

D.O. Empordà

Denominacions d'origen de vins (DO)

La Denominació d'Origen garanteix l'origen geogràfic i també la qualitat d'un vi.  Que  està elaborat a partir d'unes determinades varietats i amb pràctiques vitícoles, enològiques i d'envelliment establertes prèviament.

El producte amb DO del Baix Empordà és el DO Empordà aprovada l'any 1975 pel Ministerio de Agricultura. 

Distintiu regulat per la Generalitat.

 D.O.P. Oli de l'Empordà

Denominacions d'origen protegides (DOP)

Les principals característiques de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) són:

 • Producte originari d’una zona geogràfica.
 • La qualitat o les característiques són conseqüència essencial o exclusivament del medi geogràfic (factors naturals i humans).
 • La producció, transformació i elaboració es realitzen a la zona geogràfica.

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell, i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

El producte amb DOP del Baix Empordà és el DOP Oli de l'Empordà  creada el 2008 en procés de reconeixement comunitari.

Per tenir aquesta identificació cal que es compleixin els requisits esmentats al Reglament (UE) núm. 1151/2012(DOUE L343 de 14/12/2012).

Distintiu regulat per la Generalitat.

 Indicació Geogràfica Protegida

Indicacions geogràfiques protegides (IGP)

Les principals característiques de les Indicacions geogràfiques protegides (IGP) són:

 • Producte originari d’una zona geogràfica.
 • Tenen una qualitat, una reputació o altra característica atribuïble a la zona.
 • La producció, transformació, i/o elaboració es realitzen a la zona geogràfica.

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o un país, que posseix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa en la zona geogràfica definida.

El producte amb IGP del Baix Empordà és la IGP Poma de Girona creada el creada el 2003.

Per tenir aquesta identificació cal que es compleixin els requisits establerts al Reglament (UE) núm. 1151/2012 sobre règims de qualitat de productes agrícoles i alimentosos (DOUE L343 de 14/12/2012).

Distintiu regulat per la Generalitat

 Qualitat Alimentària

Marca de qualitat agroalimentària (Marca Q)

La Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) és una marca propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic, que compleixen els requisits dels graus superiors de la normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària i que són certificades per entitats externes.

El distintiu de la Marca Q consisteix en un lacre de color vermell amb la lletra Q daurada al centre. En aquest lacre constarà la indicació «Qualitat Alimentària. Decret» (normativa d’autorització de cada producte) en color blanc sobre fons vermell i envoltant la Q.

DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la LLEI 14/2003 , de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC 4670, de 6.7.2006, pàg. 30108)

Al Baix Empordà hi ha el Conill  amb Marca Q.
Distintiu regulat per la Generalitat.

 

Certificació ecològica

La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i de producció que combina:

 • les millors pràctiques ambientals
 • un elevat nivell de biodiversitat
 • la preservació de recursos naturals
 • L’aplicació de normes exigents sobre benestar animal
 • una producció conforme a les preferències de determinats consumidors per a productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

En aquesta web hi podreu cercar els productors certificats

Distintiu regulat per la Generalitat

La marca de garantia “Productes de l’Empordà” és una marca de garantia que és gestionada pels Consells Comarcals del Baix i de l'Alt Empordà i que té la funció d’individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes típics de l’Empordà.

Fullet informatiu

Només poden utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts o elaborats, transformats i envasats en l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, i segons les seves tradicions.

Les condicions que hauran de complir els productes que gaudeixin de la marca de garantia “Productes de l’Empordà” són les següents:

a) Presentar una garantia de qualitat, segons un reglament d’ús específic per a cada producte adherit a la marca.
b) Ser produïts o elaborats de la forma típica de l’Empordà.
c) Tenir un volum de producció suficient de manera que es puguin trobar correntment en el mercat català i que com a mínim puguin respondre a una demanda permanent als municipis de l’Empordà.

Els productes que recull la marca de garantia són l'arròs de Pals, la botifarra dolça, els brunyols de l'Empordà, la ceba de Figueres, la poma de relleno de Vilabertran, el recuit i la gamba de Palamós.

 Producció Integrada

Producció Integrada

La Producció Integrada és un sistema agrícola de producció obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient.

En aquesta web hi podreu cercar els productors certificats

Distintiu regulat per la Generalitat

 

Artesania alimentària

Es considera artesania alimentària l'activitat d'elaboració de productes alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà/ana.

Carnet d'artesà/ana alimentari/ària

El carnet d'artesà alimentari s'atorga als artesans/es que acreditin experiència i coneixements suficients en una de les activitats relacionades en el repertori d'oficis d'artesania alimentària.

Diploma de mestre artesà

El Diploma de Mestre artesà s'atorga a aquells artesans/es que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements. Significa, per tant, el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya del mestratge excepcional amb què l'artesà/ana exerceix el seu ofici.

Empresa artesanal alimentària

És aquella que té unes característiques determinades i que duu a terme una activitat inclosa al repertori d'oficis d'artesania alimentària.

Aquestes característiques són:

 • Responsabilitat i direcció del procés d'elaboració recau en un/a artesà/ana o mestre/a artesà/ana alimentari, que pren part directament i personalment en l'execució del treball.
 • Procés d'elaboració que sigui predominantment manual. S'accepta un cert grau de mecanització.
 • Obligació ineludible de complir la Reglamentació vigent en la matèria.
 Venda de Proximitat

Venda de proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.

Podeu veure el llistat de productors adherits a la web del Departament d'Agricultura.

Distintiu regulat per la Generalitat

 

 

 Cuina de l'Empordà CCBE - Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-6 - 17100 La Bisbal d’Empordà - Tel. 972 64 23 10 - cuinadelemporda@baixemporda.cat - Nota legal
Gestor web Comunicatek
Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies