Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A SUFRAGAR LES DESPESES ORIGINADES PEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

1.- Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions destinades a sufragar les despeses originades pel servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà, corresponent a l’exercici 2006
Les subvencions regulades en aquestes bases són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi, voluntari i eventual, i no poden excedir en el seu import el 50% de l’activitat subvencionada.
L’obtenció de la subvenció és incompatible amb l’obtenció d’altres subvencions o ajuts públics que sumats a la subvenció del Consell Comarcal superin el 75% del cost total de l’actuació, aquesta és una de les causes de revisió i revocació de les subvencions que preveuen les presentes bases.  

2.- Finançament

Per al finançament de la convocatòria d’aquestes ajudes es destinaran 37.000 € (trenta-set mil euros).

3.- Durada

Les activitats objecte de la subvenció s’han d’haver dut a terme durant l’any 2006.

4.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques públiques o privades, sense afany de lucre, que hagin desenvolupat el servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà.
L’atorgament de subvencions s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent. No poden sol·licitar ni ser beneficiaris de subvencions les persones incloses en algun dels supòsits que preveu l’article 20 de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Són obligacions del beneficiari:

Haver desenvolupat l’activitat de transport adaptat que ha originat la concessió de la subvenció.
Acreditar davant el Consell Comarcal del Baix Empordà que s’ha realitzat l’activitat objecte de subvenció.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que determini el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Comunicar al Consell Comarcal del Baix Empordà l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d’altres administracions públiques.

5.- Convocatòria de concurs públic

Les subvencions es concediran sota el règim de concurrència competitiva i amb la convocatòria prèvia de concurs públic, i es garantiran en tot moment els principis rectors de l’activitat de foment: publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària.
Aquesta forma d’atorgament de subvencions comporta que d’entre les sol·licituds que es presentin se seleccionaran les que, complint els requisits que preveuen aquestes bases i la convocatòria corresponent, obtinguin una valoració més alta d’acord amb els criteris fixats en aquestes bases, sense necessitat d’esgotar la partida pressupostària i amb la possibilitat que es declari desert el concurs.

6.- Sol·licituds

Per tal d’optar a l’obtenció d’una subvenció, cal presentar davant el Registre general del Consell Comarcal del Baix Empordà una instància en la qual se sol·liciti la subvenció, s’especifiquin les dades identificatives de l’entitat sol·licitant i del signatari de la instància, així com de l’activitat a subvencionar.
Els sol·licitants, com a persones jurídiques, acreditaran la personalitat i representació adjuntant els documents següents:
Còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat, degudament inscrits en el Registre corresponent.
Fotocòpia del NIF de l’entitat o societat
Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.

A més de la documentació per acreditar la personalitat i representació del peticionari abans esmentada, a la petició de subvenció s’adjuntarà:
Memòria de l’activitat realitzada.
Factures o justificants de despeses (originals o compulsades) d’haver prestat el servei de transport adaptat a la comarca del Baix Empordà, corresponents a l’any 2006 per l’import del doble de la subvenció que se sol·liciti.
Pressupost del servei i àmbit d’actuació, nombre d’usuaris del servei.  
Declaració de no haver obtingut cap altra subvenció o ajut públic que sumat al que se sol·licita al Consell Comarcal superi el 75% del cost total del servei o actuació.

7.- Termini de presentació

El termini de presentació d’instàncies és fins al proper dia  28 de febrer de 2007

8.- Comissió de valoració

La comissió de valoració de les sol·licituds estarà integrada per: el conseller delegat de Benestar i Família del Consell Comarcal del Baix Empordà, el gerent del Consell i la coordinadora de l’Àrea de Benestar i Família del Consell Comarcal, i actuarà de secretari de la comissió el de la corporació o funcionari en qui delegui.
    
9.-Criteris de valoració

La proposta d’atorgament de subvencions per part de la comissió de valoració s’atindrà als següents criteris:

- Àmbit territorial i nombre d’usuaris del servei del transport adaptat.
- Pressupost del servei.
- Qualitat del servei.

10.- Atorgament

La proposta d’atorgament de subvencions s’elevarà al president del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la seva resolució.
L’acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats.
Si no es produeix resolució expressa dintre dels tres mesos següents a l’expiració del termini de presentació de sol·licituds, aquestes s’entendran desestimades.

11.- Acceptació

Els beneficiaris han d’acceptar les subvencions concedides, per escrit i sense cap reserva, dintre del termini de 15 dies des de la notificació de l’atorgament. La manca de presentació de l’escrit d’acceptació dintre del termini indicat o el fet que s’hi incloguin reserves equivaldrà a la renúncia a la subvenció.

12.- Efectes de l’acceptació

En virtut de l’acceptació degudament formalitzada, el beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta i el Consell Comarcal resta obligat al pagament de la subvenció, un cop hagi estat degudament justificada.

13.- Control i revocació

El Consell Comarcal pot comprovar en tot moment l’aplicació adequada de la subvenció a l’activitat per a la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions de l’atorgament.


L’incompliment de qualsevol de les obligacions que li corresponen al beneficiari pot comportar la revocació de la subvenció i consegüentment el reintegrament de la subvenció percebuda.

14.- Revisió

La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada pel Consell Comarcal atorgant, amb l’audiència prèvia del beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut i condicionat, bé sigui en relació amb l’import de la subvenció, en els supòsits següents:

Quan es produeixi una alteració en les condicions que va determinar la concessió de la subvenció.
Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics que, sumats a la subvenció del Consell Comarcal atorgant, superin el 75% dels costos totals de l’actuació.
Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar.

15.- Renúncia

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la.

16.- Reintegrament de la subvenció percebuda

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’exigència de l’interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció, en els casos que preveuen els articles 13, 14 i 15 de les presents bases. En cas que el beneficiari no efectuï el reintegrament voluntari, el Consell Comarcal procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en els terminis i la forma que preveu el Reglament general de recaptació.

17.- Normativa reguladora

Als sol·licitants i beneficiaris de les subvencions regulades en les presents bases, se’ls aplicarà la tipificació d’infraccions i sancions que preveu l’article 82 de la LGP per a aquesta matèria.
En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria del concurs, serà d’aplicació el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals aplicables. 

La Bisbal d’Empordà, 19 de desembre de 2006

El president,

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies