Es publiquen els primers resultats obtinguts de l’adaptació i compliment dels indicadors de sostenibilitat turística ETIS pel Baix Empordà

12/04/2024
Premsa

Les dades mostren una aproximació de la sostenibilitat aplicada a l’activitat turística que es va generar a la comarca l’any 2023, esdevenint un punt de partida per analitzar com evoluciona el desenvolupament d’aquesta indústria al Baix Empordà.

En el marc de l’Observatori del Turisme del Baix Empordà, es publiquen els primers resultats obtinguts de l’adaptació de l’eina European Tourism Indicators System (ETIS) per la gestió de destinacions sostenibles.

Aquesta metodologia, proposada per la Comissió Europea l’any 2013 i revisada posteriorment al 2016, es basa en el compliment d’un seguit d’indicadors de sostenibilitat turística, que tenen per objectiu ajudar les destinacions a controlar i mesurar els resultats de l’activitat turística en termes sostenibles, utilitzant un enfocament comú comparable amb altres destinacions.

És important destacar que aquesta eina de gestió és d’aplicació voluntària i el seu seguiment es basa en l’autoavaluació, la recollida de dades i l’anàlisi per part de les pròpies destinacions. Així doncs, l’objectiu final dels ETIS és ajudar a les destinacions a mesurar els seus processos de gestió en sostenibilitat i a supervisar els progressos realitzats al llarg del temps.

En aquest sentit, i seguint la metodologia proposada, els resultats analitzats per la destinació del Baix Empordà fan referència al desenvolupament de l’activitat turística a la comarca per l’any 2023 i es presenten distribuïts segons quatre categories, que són la gestió de la pròpia destinació, l’impacte ambiental i l’impacte social i cultural que l’activitat causa en el territori i el valor econòmic que genera. Les dades es van recollir a través d’un qüestionari enviat al sector turístic, incloent-hi empreses d’allotjament, de restauració, d’activitat turística i oficines d’informació turística.

Entre els principals resultats obtinguts, destaca l’acusada estacionalitat dels allotjaments i les empreses d’activitat turística, en contraposició a la major estabilitat d’obertura que mostren les oficines d’informació turística i les empreses de restauració.

Per altra banda, el gènere de contractació laboral al sector turístic és força similar entre si, tot i que és lleugerament major la contractació de dones (53,8%) envers la d’homes (44,4 %). Pel que fa a la tipologia de llocs de treball, és important destacar que, entre les empreses enquestades, el 57,7 % dels llocs de treball van ser estacionals.

Quant a mesures i iniciatives sostenibles, el sector turístic de la comarca mostra una gran conscienciació en accions com el reciclatge de residus, l’estalvi en el consum d’aigua o la reducció del consum energètic, amb uns percentatges de participació que superen el 79 % en tots els casos. D’altra banda, es mostra cert compromís en donar suport a la protecció, la conservació i la gestió dels paisatges i la biodiversitat local, amb una participació del 55 %, mentre que la mesura sostenible que mostra menor compromís entre les empreses enquestades és la instal·lació de plaques solars tèrmiques. A més, el 26,4 % dels menjars, begudes, béns i serveis que es van oferir l’any 2023 entre les empreses que van participar en l’enquesta van ser produïts localment.

És important destacar que la metodologia ETIS no determina valors mínims a assolir, sinó que identifica el compliment d’indicadors clau per fer un seguiment de la sostenibilitat en una destinació concreta i per gestionar l’activitat turística que s’hi genera de manera més eficient. Així doncs, els resultats obtinguts per l’any 2023 no es poden interpretar com a positius o negatius per si sols, si no que requereixen les dades que es recullin els pròxims anys per poder valorar la seva incidència en l’activitat turística a la comarca.

Finalment, cal comentar que aquesta nota s’emmarca en el projecte de l’Observatori del Turisme del Baix Empordà, una iniciativa de l’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà que té per objectiu generar coneixement sobre el territori i contribuir a la creació i ampliació de la informació estadística relacionada amb la realitat econòmica i turística de la comarca. En aquest sentit, es posa a disposició dels professionals del turisme i de tota la ciutadania, un conjunt de dades qualitatives i quantitatives que permeten analitzar i comprendre com es desenvolupa el turisme al Baix Empordà, entenent aquest sector com una de les activitats econòmiques més rellevants de la destinació.

Per a més informació sobre el projecte, es pot consultar el portal web www.observatoriemporda.com.

  • Indicadors sostenibles ETIS al Baix Empordà