ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA

 

ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

 

QUÈ ÉS L’ERESS DEL BAIX EMPORDÀ?

L’Espai de Reflexió Ètica de l’Àrea Bàsica de Servei Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, amb la finalitat d’analitzar, formar i assessorar sobre qüestions ètiques,  estant al servei de tota la comunitat que forma part de l’entitat per tal de contribuir a millorar la qualitat de prestació de servei.

 

QUÈ OFERIM DES DE L’ERESS BAIX EMPORDÀ?

 • El foment de la realització d’activitats de formació i sensibilització específiques en ètica
 • L’assessorament en la definició de polítiques de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà
 • L’elaboració, revisió i creació de protocols de l’ABSS-CCBE
 • L’assessoria deliberativa en les situacions conflictives èticament entre persones ateses, professionals i organitzacions
 • La resposta a assessoraments demanats per qualsevol persona de l’ABSS-CCBE.
 • Les activitats de gestió i funcionament propis de l’Espai Reflexió Ètica i relació amb el Comitè d’ètica de referència

 

QUI COMPOSEM L’ERESS?

L’ERESS el composem un equip interdisciplinari de diferents professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que participem de forma voluntària i a títol individual amb competència en ètica reflexiva, obertes al diàleg, independents, prudents, competents professionalment i amb capacitat pel treball en equip i amb el compromís d’arribar a consens. L’equip format per una presidenta, una secretària i unes vocals, pot incloure la participació d’un consultor/a ètic expert en temes específics de l’àmbit d’actuació.

 

COMPROMISOS DELS MEMBRES

Els membres ens comprometem a:

 • Fomentar el respecte als drets humans
 • Respectar la confidencialitat a tota la informació a la qual es tingui accés
 • Preservar el secret de les deliberacions
 • Tenir la formació obligatòria en ètica reflexiva per formar part d’un ERESS
 • Mantenir una formació continuada en ètica
 • Per tal de donar validesa als temes tractats a la reunió, cal l’assistència com a mínim de la meitat més un dels seus membres, en el cas de reunió ordinària, i de 2/3 parts en el cas d’extraordinària.

 

PROCEDIMENT I LA METODOLOGIA DE FUNCIONAMENT 

 • Les reunions de l’ERESS seran bimensuals a les instal·lacions de Serveis Socials, amb una durada màxima de 3 hores.
 • Qualsevol professional de l’ABSS-CCBE podrà presentar una sol·licitud d’assessorament per ser gestionat per l’ERESS (eress@baixemporda.cat)
 • Els membres es convocaran de manera extraordinària amb un màxim de 48 hores, quan hi hagi un assumpte urgent que ho reclami
 • S’emetrà un informe i/o recomanació per escrit que es dirigirà únicament a qui ha sol·licitat la intervenció, no tenint l’informe caràcter vinculant.
 • La metodologia general de treball serà la de l’anàlisi ètica d’acord amb el model deliberatiu interdisciplinari de presa de decisions en ètica, sens perjudici que es consideri convenient fer servir altres mètodes d’anàlisi
 • Si s’escau en l’anàlisi de casos, podran participar les persones externes a l’Espai Reflexió Ètica que presenten el cas i els especialistes del tema que hagin estat convidats.
 • Tanmateix, en la revisió i creació de nous protocols, podran participar també les persones responsables d’aquests i els especialistes del tema que hagin estat convidats.
 • Després d’una discussió raonada s’emetrà l’informe corresponent que haurà de ser elaborat i lliurat, a qui n’ha fet la demanda a través de la secretaria i la signatura de tots els membres de l’Espai Reflexió Ètica.

 

NORMATIVA APLICABLE