AJUTS

En aquest apartat us oferim una llista amb una petita explicació i l'enllaç a la convocatòria dels ajuts vigents, tant a nivell nacional, autonòmic com provincial.

Per a més aclariments, no dubteu a contactar-nos o a contactar directament l'entitat que gestiona l'ajut.

 

ENERGIA RENOVABLE

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Programa 1. Autoconsum en el sector serveis, amb o sense  emmagatzematge.
Programa 2. Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense  emmagatzematge.
Programa 3. Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors  productius.
Programa 4. Autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
Programa 5. Emmagatzematge en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
Programa 6. Energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

BENEFICIARIS PROGRAMES 1, 2 I 3:

• Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense
personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin bens
i/o serveis en el mercat
• Les comunitats d’energia
CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S.
CNAE programa d’incentius 2: grups A01, excepte el 017, B, C, D, E o F.

BENEFICIARIS PROGRAMES 4 i 5:

• Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
• Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública
• Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat
• Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms)
• Comunitats de propietaris
• Les comunitats d’energia 

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:
Des del 2 de juliol del 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

 

 


Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A QUI VA DIRIGIT?

 • A persones físiques amb activitat econòmica.

 • A persones jurídiques.

 • A administracions públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

 • A agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

 • A entitats locals o supralocals.

 • A administracions públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

 • A agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Fins al 31 de desembre de 2023

 

 


Ajuts a la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia fora del sector serveis, amb emmagatzematge o sense. Programa 2

Subvencions per instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia fora del sector serveis, amb emmagatzematge o sense.

Nota: Les actuacions del programa d’incentius 2, per ser subvencionables, s’han d’iniciar amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de subvenció.

A QUI VA DIRIGIT?:

 • Les persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb personalitat jurídica o sense, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent entre altres: 
  1. Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada. 
  2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’actuacions en l’àmbit de l’energia.
  3. Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdores de serveis energètics definides en el Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer. 
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, d’11 de desembre de 2018, i de la Directiva 2019/944, de 5 de juny de 2019.
 • Els destinataris últims del programa d’incentius 2 hauran de desenvolupar la seva activitat dintre d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) corresponent al grup A01, excepte el 017, o dintre d’una CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F. 
 • També podran ser destinataris últims d’aquest programa el sector públic institucional de qualsevol administració pública a la qual es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre, sempre que, en ambdós casos, realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

Fins al 31 de desembre de 2023 o fins la finalització del pressupost.

 

 


Retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i a instal.lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es consideraran persones beneficiàries i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

Fins al 25 de juliol del 2023.

Infografia de l'ajut

 

 


EFICIÈNCIA ENERGETICA

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. Programa 1: ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 2. Programa 2: suport a les oficines de rehabilitació
 3. Programa 5: ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici (plurifamiliars o unifamiliars).
 4. Programa 4: ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 5. Programa 5: ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 6. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

Segons s’estableixi a la convocatòria (els que tenen enllaç encara són oberts)

 

 


Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic (PREE5000)

La seva finalitat és contribuir a assolir els objectius mediambientals establerts en la normativa europea, relatius a la reducció del consum d'energia final i de el nivell d'emissions de CO2, mitjançant la promoció de la realització d'actuacions de renovació de parc immobiliari existent, per millorar la seva eficiència energètica i reduir el seu consum d'energia.

 • Les actuacions de rehabilitació energètica s’han de realitzar amb data posterior a la data de sol·licitud de l’ajut.
 • Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).
 • Cal assolir una reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d'eficiència energètica de l'edifici abans i després del projecte).
 • Cal millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any).

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Fins a esgotar el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023 si no hi ha prou sol·licituds per esgotar el pressupost disponible, segons l'article 4 del Reial decret 691/2021, de 3 d'agost.

En cas d'esgotar el pressupost, i sempre que no hagués expirat la vigència del programa PREE 5000, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional que també seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds prèvies d'ajuts que poguessin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no generarà cap dret a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

 

 


Deducció en l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració (Modificacions a la Llei 35/2006)

CONDICIONS:

Per a obres realitzades des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria, fins al 31 de desembre del 2023.

A l'habitatge habitual o a qualsevol altre de la seva titularitat que tingués llogat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2024.

PERCENTATGE DE DEDUCCIÓ:

Del 20%, 40% o 60% depenent del grau d'eficiència energètica aconseguit. Veure +info:

 

 


Ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Podeu veure un resum l'ajut al nostre apartat de Transició Energètica al Sector Industrial.

 

 


Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques - Next Generation EU

Podeu veure un resum l'ajut al nostre apartat de Transició Energètica al Sector Turístic.

 

 


COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques - SOLARCOOP

Aquesta lInea d'ajuts té com a finalitat la constitució o reforçament de cooperatives de consum i/o d’associacions locals que vulguin esdevenir cooperatives de consum, i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i a l’eficiència energètica.

Entre les seves activitats, aquestes cooperatives de consum hauran d’incloure el desenvolupament dels models de gestió i funcionament d’una comunitat energètica, especificant, com a mínim a nivell d’avantprojecte, les característiques del projecte a desenvolupar per part d’aquesta comunitat energètica.

L'ajut compta amb un pressupost de 8M€.

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 euros per projecte.

BENEFICIARIS:

L'entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum, i que en els seus objectius tingui la creació d’activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament, i la promoció de la transició energètica a través de la creació d’una comunitat energètica, els participants de la qual hauran de ser membres de la cooperativa de consum.

Caldrà que el sol·licitant compti amb una majoria de persones físiques com a persones sòcies, o amb el suport de l’Ajuntament on hi ha haurà la seu de l’organització o el veïnatge de la persona física.

L’entitat beneficiària haurà de constituir-se com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum en un període de 18 mesos des de l’atorgament de la subvenció que es regeix per les seves bases reguladores.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

El termini màxim de presentació de la sol.licitud és el 19 de juny del 2023.

 

 


MOBILIITAT

Pla MOVES III a Catalunya. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

Programa d'ajuts dirigits a incentivar la mobilitat elèctrica i, particularment, la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Fins al 31 de desembre de 2023.

 

 


AJUTS ENS LOCALS

Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024

Podeu veure un resum l'ajut al nostre apartat de Transició Energètica als Ajuntaments.

 

 

Ajuts de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ofereix als ajuntaments diverses línees d'ajuts i recursos tècnics i materials molt interessants.

 

 


SECTOR AGRARI

Ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Ajut per promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, fent un ús més eficient de l’energia i facilitant l’ús de fonts d’energia renovables.

TERMINI SOL.LICITUD:

Fins al 15 de juny del 2023.

 

 


BIOECONOMIA

Convocatòria d'ajuts de la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomia lligada a l'àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica.

BENEFICIARIS:

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes Públics de Recerca, Universitats públiques i els seus instituts universitaris, Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal, Organitzacions i col·legis professionals, Administracions públiques i entitats del sector públic, Agrupacions de propietaris forestals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades.

ACTUACIONS:

Destinats a l'execució de projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribueixin a la conservació, millora i restauració de la biodiversitat dels ecosistemes i espècies forestals; a l'adaptació dels entorns forestals al canvi climàtic, fomentant una gestió encaminada a la resiliència i resistència dels boscos, especialment davant del risc d'incendis i al compliment equilibrat de la multifuncionalitat dels boscos i entorns forestals; a la gestió forestal sostenible; a la planificació forestal en el marc de l'ordenació del territori; al foment de les produccions forestals sostenibles i els seus sectors econòmics associats.

TERMINI SOL.LICITUD:

30 de juny del 2023.