AJUTS

En aquest apartat us oferim una llista amb una petita explicació i l'enllaç a la convocatòria dels ajuts vigents, tant a nivell nacional, autonòmic com provincial.

Per a més aclariments, no dubteu a contactar-nos o a contactar directament l'entitat que gestiona l'ajut.

 

ENERGIA RENOVABLE

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Programa 1. Autoconsum en el sector serveis, amb o sense  emmagatzematge.
Programa 2. Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense  emmagatzematge.
Programa 3. Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors  productius.
Programa 4. Autoconsum en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
Programa 5. Emmagatzematge en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
Programa 6. Energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

BENEFICIARIS PROGRAMES 1, 2 I 3:

• Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense
personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin bens
i/o serveis en el mercat
• Les comunitats d’energia
CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S.
CNAE programa d’incentius 2: grups A01, excepte el 017, B, C, D, E o F.

BENEFICIARIS PROGRAMES 4 i 5:

• Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica
• Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol Administració Pública
• Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixi bens i/o serveis en el mercat
• Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica (autònoms)
• Comunitats de propietaris
• Les comunitats d’energia 

TERMINI DE LA SOL.LICITUD: TANCAT

 

 


Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Ajuts per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A QUI VA DIRIGIT?

 • A persones físiques amb activitat econòmica.

 • A persones jurídiques.

 • A administracions públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

 • A agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

 • A entitats locals o supralocals.

 • A administracions públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.

 • A agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD: TANCAT

Fins al 31 de desembre de 2023

 

 


Retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i a instal.lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es consideraran persones beneficiàries i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

TERMINI DE SOL.LICITUD: TANCAT

Fins al 25 de juliol del 2023.

Infografia de l'ajut

 

 


EFICIÈNCIA ENERGETICA

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges (Agència de l'Habitatge de Catalunya)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. Programa 1: ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 2. Programa 2: suport a les oficines de rehabilitació
 3. Programa 3: ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici (plurifamiliars o unifamiliars).
 4. Programa 4: ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
 5. Programa 5: ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
 6. Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

TERMINI DE SOL.LICITUD: VIGENT

Segons s’estableixi a la convocatòria.

 

 


Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic (PREE5000)

La seva finalitat és contribuir a assolir els objectius mediambientals establerts en la normativa europea, relatius a la reducció del consum d'energia final i de el nivell d'emissions de CO2, mitjançant la promoció de la realització d'actuacions de renovació de parc immobiliari existent, per millorar la seva eficiència energètica i reduir el seu consum d'energia.

 • Les actuacions de rehabilitació energètica s’han de realitzar amb data posterior a la data de sol·licitud de l’ajut.
 • Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).
 • Cal assolir una reducció del consum d'energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d'eficiència energètica de l'edifici abans i després del projecte).
 • Cal millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any).

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Allargat fins al 31 de juliol de 2024.

 

 


Deducció en l'impost sobre la renda de les persones físiques per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració (Modificacions a la Llei 35/2006)

CONDICIONS:

Per a obres realitzades del 6 d'octubre del 2021 (entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021, del 5 d'octubre) fins al 31 de desembre del 2024.

A l'habitatge habitual o a qualsevol altre de la seva titularitat que tingués llogat per al seu ús com a habitatge en aquest moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2024.

PERCENTATGE DE DEDUCCIÓ:

Del 20%, 40% o 60% depenent del grau d'eficiència energètica aconseguit.

 

 


Ajuts a la indústria per a l'eficiència energètica. (IDAE-FNEE)

Podeu veure un resum l'ajut al nostre apartat de Transició Energètica al Sector Industrial.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

30 de juny del 2024.

 

 


Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques - Next Generation EU

Podeu veure un resum l'ajut al nostre apartat de Transició Energètica al Sector Turístic.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

31 de desembre del 2024.

 

 


COMUNITATS ENERGÈTIQUES

Ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques - SOLARCOOP

Aquesta lInea d'ajuts té com a finalitat la constitució o reforçament de cooperatives de consum i/o d’associacions locals que vulguin esdevenir cooperatives de consum, i que estiguin orientades a la producció, distribució i ús d’energies renovables i a l’eficiència energètica.

Entre les seves activitats, aquestes cooperatives de consum hauran d’incloure el desenvolupament dels models de gestió i funcionament d’una comunitat energètica, especificant, com a mínim a nivell d’avantprojecte, les característiques del projecte a desenvolupar per part d’aquesta comunitat energètica.

L'ajut compta amb un pressupost de 8M€.

La quantia màxima de la subvenció atorgada serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 euros per projecte.

BENEFICIARIS:

L'entitat sol·licitant haurà de ser una cooperativa de consum o una associació que vulgui esdevenir cooperativa de consum, i que en els seus objectius tingui la creació d’activitat econòmica, preferentment en territoris en despoblament, i la promoció de la transició energètica a través de la creació d’una comunitat energètica, els participants de la qual hauran de ser membres de la cooperativa de consum.

Caldrà que el sol·licitant compti amb una majoria de persones físiques com a persones sòcies, o amb el suport de l’Ajuntament on hi ha haurà la seu de l’organització o el veïnatge de la persona física.

L’entitat beneficiària haurà de constituir-se com a comunitat energètica en forma de cooperativa de consum en un període de 18 mesos des de l’atorgament de la subvenció que es regeix per les seves bases reguladores.

TERMINI DE SOL.LICITUD: TANCAT

El termini màxim de presentació de la sol.licitud és el 19 de juny del 2023.

 

 


MOBILIITAT

Programa MOVES III a Catalunya. Incentius a la mobilitat eficient i sostenible 2021

Programa d'ajuts dirigits a incentivar la mobilitat elèctrica i, particularment, la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Fins al 31 de juliol del 2024.

 

 

 


AJUTS ENS LOCALS

 

 

Subvenció de la Generalitat de Catalunya per actuacions de millora ambiental del medi nocturn i de contribució a la mitigació del canvi climàtic

En data 29 de novembre de 2023 s’ha publicat la RESOLUCIÓ ACC/4002/2023, de 16 de novembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions de millora ambiental del medi nocturn i de contribució a la mitigació del canvi climàtic en la il·luminació exterior existent de titularitat pública, realitzades en el període 2023-2025 (DOGC núm. 9051 de 29.11.23).

Poden optar a aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals. També poden ser persones beneficiàries els consells comarcals que tinguin encomanada, pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, la gestió i l'execució de l'actuació subvencionable.

Les actuacions subvencionables han d’incloure totes o alguna de les accions següents:
- Substitució de làmpades o substitució/instal·lació de sistemes de filtratge de la radiació.
- Substitució de llums.
- Substitució i/o instal·lació de sistemes d'accionament.
- Substitució i/o instal·lació de sistemes de regulació de flux lluminós.
- Substitució i/o instal·lació de sistemes de telegestió.

L'import de les subvencions varia des del 50% fins al 95% del cost de l'actuació subvencionable, amb un import màxim de 60.000€ per any i persona beneficiària.

El període d'execució de les actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior és:

- Per a actuacions sol·licitades per executar o executades durant el període 2023-2024: des de l'1 de gener de 2023 al 14 d'octubre de 2024.

- Per a actuacions sol·licitades per executar durant l'any 2025: des de l'1 de gener de 2025 al 13 d'octubre de 2025.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Del 30 de novembre del 2023 fins al 29 de febrer de 2024.

 

 


Ajuts de la Diputació de Girona

El Pacte de les Alcaldies per l'Energia Sostenible i el Clima és el principal moviment europeu en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb aquest compromís, els signants del Pacte es van proposar superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir el 55 % de les emissions de CO2 abans del 2030 i augmentar la resiliència del territori al canvi climàtic. Properament, els compromisos seran aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050.

La Diputació de Girona, amb el suport del CILMA i dels consells comarcals gironins, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promou aquesta iniciativa europea en l'àmbit de les comarques gironines. La Diputació de Girona és coordinadora territorial del Pacte per oferir suport tant tècnic com econòmic als seus signataris.

La Diputació de Girona ofereix les subvencions "Del Pla a l'Acció"  per executar les accions planificades amb l'objectiu d'assolir els compromisos dels ajuntaments amb el Pacte i un Pla de Serveis d'assistència tècnica als ajuntaments per fer estudis de viabilitat, redactar projectes, assessorar en la redacció de plecs per a la licitació d'obres que millorin l'eficiència energètica i instal·lar energies renovables en equipaments municipals.

 

SUBVENCIONS "DEL PLA A L'ACCIÓ":

El passat 10 de gener es va obrir la convocatòria de les subvencions “Del Pla a l’Acció” del servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, per al període 2024-2025.  L’objecte d’aquesta línia de subvencions és finançar accions per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, planificades prèviament en els plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES/PAESC).

Els ajuts abasten diferents aspectes:

Línia 1. Actuacions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior.

Línia 2. Actuacions per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics, instal·lacions i/o equipaments i per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Línia 3. Actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques (autoconsum compartit amb la ciutadania) i a gestionar comunitats energètiques.

Línia 4. Actuacions d'assistència tècnica destinades a impulsar projectes de rehabilitació energètica al sector residencial.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD:

Fins al 29/3/2024.

 

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS:

Serveis que es presten als municipis gironins:

 1. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant un contracte de gestió energètica integral
 2. Assistència tècnica necessària per millorar l'eficiència energètica d'edificis públics
 3. Assistència tècnica necessària per instal·lar calderes o xarxes de calor que funcionin amb biomassa forestal o combinades amb altres fonts d'energia renovable, i per efectuar altres instal·lacions per aconseguir l'eficiència energètica d'edificis, mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament
 4. Assistència tècnica per a l'impuls de comunitats locals d'energia elèctrica i/o tèrmica
 5. Assistència tècnica necessària per millorar la recollida selectiva municipal
 6. Assistència per a l'impuls de la bioeconomia circular per la producció de biogàs
 7. Assistència tècnica per a la comptabilitat i gestió de subministraments energètics en col·laboració amb els consells comarcals o altres ens públics de caràcter supramunicipal

 

 


Ajudes per a projectes singulars per a la renovació d'instalacions d'enllumenat exterior municipal

L'ajut és per a actuacions que aconsegueixin la reducció de la potència lumínica de les instal·lacions d'enllumenat existents, mitjançant la substitució dels actuals equips d'enllumenat per lluminàries de més rendiment, per fonts de llum de més eficiència i/o per equips electrònics de regulació i control, i que permetin reduir la contaminació lumínica de l'entorn respecte de l'enllumenat substituït.

Ajut en règim de concurrència competitiva.

L'ajut és en forma de préstec reemborsable, de fins al 100% de la inversió elegible del projecte, a un tipus d'interès del 0,0% i amb un termini màxim de vigència de 10 anys (inclou els primers 12 mesos de carència), exempt de comissions d'obertura, estudi i cancel·lació i de garanties.

El préstec màxim a concedir, per a un mateix beneficiari, serà de 10.000.000€ i el mínim de 300.000€. Les actuacions d'una quantia inferior a 300.000 €, podran presentar-se de forma agrupada amb un altre o altres sol·licitants.

TERMINI DE LA SOL.LICITUD: TANCAT

Des de les 9:00 h del 12 de setembre de 2023 fins a les 14:00 h del 24 d'octubre del 2023

 

 


Subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2023 i 2024

TERMINI SOL.LICITUD: TANCAT

TERMINI RESOLUCIÓ

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la als ens locals sol·licitants serà de 6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

ÀMBIT 1: RESOLT.

ÀMBIT 2: el termini màxim de resolució és el 3 d'abril del 2024. AMPLIAT FINS AL 3 DE SETEMBRE DEL 2024.

 

 


SECTOR AGRARI

Ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Convocatòria d'ajuts de la Fundació Biodiversitat, en règim de concurrència competitiva, per donar suport a projectes transformadors per a la promoció de la bioeconomia lligada a l'àmbit forestal i la contribució a la transició ecològica.

BENEFICIARIS:

Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes Públics de Recerca, Universitats públiques i els seus instituts universitaris, Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre i d’àmbit estatal, Organitzacions i col·legis professionals, Administracions públiques i entitats del sector públic, Agrupacions de propietaris forestals sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia i Agrupacions de persones jurídiques públiques o privades.

ACTUACIONS:

Destinats a l'execució de projectes transformadors de naturalesa cientificotècnica que contribueixin a la conservació, millora i restauració de la biodiversitat dels ecosistemes i espècies forestals; a l'adaptació dels entorns forestals al canvi climàtic, fomentant una gestió encaminada a la resiliència i resistència dels boscos, especialment davant del risc d'incendis i al compliment equilibrat de la multifuncionalitat dels boscos i entorns forestals; a la gestió forestal sostenible; a la planificació forestal en el marc de l'ordenació del territori; al foment de les produccions forestals sostenibles i els seus sectors econòmics associats.

TERMINI SOL.LICITUD:

30 de juny del 2023. TANCAT

 

 


BIOECONOMIA

Ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbia (digerits).

L'objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs amb dejeccions ramaderes, restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, fracció orgànica municipal (FORM) procedent de recollida selectiva i subproductes animals o productes derivats que es poden transformar en biogàs en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reglament (EU) 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre, pel qual s'estableixen las normes sanitàries aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà i es deroga el Reglament (CE) 1774/2002 a través de les actuacions següents:

Actuació 1. Instal·lacions de plantes de biogàs d'acord amb l'article 41.2 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

Actuació 2. Instal·lacions de tractaments dels digerits d'acord amb l'article 47.2 b) del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

BENEFICIARIS:

Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, les seves agrupacions i comunitats de béns sense personalitat jurídica i els consorcis o altres formes de col·laboració público-privada que tractin dejeccions ramaderes barrejades amb restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, FORM (fracció orgànica de residus municipals) procedent de recollida selectiva i/o subproductes animals o productes derivats per a la seva transformació en biogàs en l'àmbit d'aplicació del Reglament (EU) 1069/2009 en el cas de l'actuació 1, i per tractar el digerit resultant de la producció de biogàs per a l'obtenció de fertilitzants en el cas de l'actuació 2.

TERMINI DE SOL.LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds va del 22 de març de 2024 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.